KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés
47. § Teherszállítás

47. § Teherszállítás

(1) Jármûvet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. Olyan gépjármûvön, amelynek teherbírását csak a szállítható személyek számával határozták meg, személyenként 10 kilogramm rakomány is szállítható. Ha az ilyen jármûvel a megengedettnél kevesebb személyt szállítanak, a rakomány súlya annyiszor 68 kilogrammal növelhetõ, amennyivel a szállított személyek száma a szállítható személyek számánál kevesebb.

(2) A rakományt a jármûvön - annak belsejében, illetõleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Gondoskodni kell különösen arról, hogy a rakomány

a) a jármû vezetõjét a szabad kilátásban és a vezetésben, a forgalom többi résztvevõjét pedig a jármû fényjelzõ berendezéseinek észlelésében ne akadályozza;

b) a jármû ajtajainak, illetõleg a rakfelület oldalfalainak lezárását ne gátolja;

c) egyenletesen és úgy legyen elhelyezve, hogy a jármû stabilitását számottevõen ne rontsa;

d) úgy legyen rögzítve, hogy el ne csússzék, le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék;

e) az elkerülhetetlennél nagyobb zajt, szennyezõdést ne okozzon;

f) magassága - a jármû magasságával együtt - a négy métert ne haladja meg;

g) a jármûvön - a (3) és (7) bekezdésben foglalt eseteket kivéve -, illetõleg annak rakfelületén ne nyúljék túl.

(3) Zárt kocsiszekrényû jármû tetején rakományt elhelyezni csak abban az esetben szabad, ha a jármûre tetõcsomagtartó van felszerelve. Személygépkocsi tetõcsomagtartóján rakomány abban az esetben is szállítható, ha a jármûvön elõre és hátra legfeljebb 40-40 cm-re túlnyúlik.

(4) A (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem vonatkozik a mezõgazdasági szálasterményt szállító állati erõvel vont jármûre; a rakomány és a jármû együttes szélessége azonban nem haladhatja meg a 2,5 métert.

(5) Ha a rakomány méretei miatt a (2) bekezdés g) pontjának rendelkezése nem tartható meg, nyitott rakfelületû jármûvön a rakomány úgy is elhelyezhetõ, hogy a rakfelületen túl elõre (legfeljebb a jármû elejéig), illetõleg a jármûvön túl hátra (legfeljebb két méterre, de a rakfelület hosszának felénél nem nagyobb távolságra) vagy oldalra (úgy, hogy a rakomány és a jármû együttes szélessége a 2,5 métert ne haladja meg) kinyúljék. A pótkocsit vontató jármû rakománya hátra nem nyúlhat túl a rakfelületen.

(6) A jármûvön túlnyúló rakományt (álló jármûvön is) legalább 40x40 cm méretû piros vagy piros-fehér csíkos zászlóval, illetõleg táblával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között ezen felül a hátra kinyúló rakományt piros fényû lámpával és piros fényvisszaverõvel, az oldalra kinyúló rakományt elõre fehér fényû lámpával és fehér fényvisszaverõvel, hátra piros fényû lámpával és piros fényvisszaverõvel meg kell jelölni. A rakomány külsõ széle és a lámpa átvilágított felületének, illetõleg a fényvisszaverõnek a külsõ széle között - vízszintes irányban - legfeljebb 40 cm távolság lehet. Az oldalra kinyúló rakomány lámpával és fényvisszaverõvel való megjelölése mellõzhetõ, ha a rakomány legszélsõ pontja a jármûnek az azonos oldalon levõ helyzetjelzõ lámpájától - vízszintes irányban - 40 cm-nél nincs nagyobb távolságra.

(7) A gépkocsi hátsó részéhez rögzített rakományt úgy kell elhelyezni, hogy

a) a gépkocsi hátsó részén elhelyezett világító és fényjelzõ berendezések és a rendszámtábla látható legyen,

b) a gépkocsi hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldal irányban legfeljebb 0,4 m-re nyúljon ki,

c) a rakomány szélessége 2,5 m-t ne haladja meg,

d) a rakomány megjelölése feleljen meg a (6) bekezdésben meghatározott rendelkezésnek.


A lap tetejére

Elsõsegély vizsga és tanfolyam