Autósiskolák etikai kódexe » KRESZ ABC; naprakész KRESZ szabályok böngészője

Kapcsolat

Név: Non-Stop Autós-Motoros Iskola
Cím: 1082, Bp. Üllői út 66.
        (A Klinikák Metróállomásnál)
Tel.: (06-1) 303-0483
Tel.: (06-30) 257-3294
E-mail: [email protected]
Térkép: Hol vagyunk?
Iroda: H-P: 8-18 óra, Szo: 8-12 óra


Navigáció

Keresés

Autósiskolák etikai kódexe

I. Bevezetés

 1. Jelen Etikai Kódex célja, hogy az Autósiskolák közössége és a képzés minden szereplõje számára utat mutasson a tisztességes piaci verseny, a becsületes üzleti magatartás, és az elvárható piaci cselekedetek tekintetében.
 2. Ezen túlmenõen alapul szolgál az etikai eljárásokhoz, a képzésben résztvevõ szereplõk magatartásának kialakításához és megítéléséhez.
 3. Az etikai kódex az oktatás különbözõ területein dolgozó szakemberek számára ajánlásokat, irányelveket fogalmaz meg a tisztességes verseny elvének és gyakorlatának érvényre juttatása, a tanulók mindenkor elégedettségre okot adó kiszolgálása érdekében.
 4. Az etikátlan magatartásokkal szemben mindenekelõtt a vonatkozó törvények következetes betartása, a szakmai és a társadalmi közvélemény nyilvános ítélete hívható segítségül.
 5. A jogrend, a körülmények és a közfelfogás változásával összefüggésben indokolt a kódex esetenkénti felfrissítése. Az Autósiskolák etikai kódexének idõrõl idõre történõ újraalkotását az elõzõeken kívül az is indokolja, hogy idõvel mind maga a szakma, mind pedig a vele szemben támasztott követelmények és elvárások is változnak.

II. A kódex hatálya

 1. A kódex hatálya a Magyarországon közúti járművezetõ-képzést végzõ kamarai tag társas és egyéni vállalkozásokra, (a továbbiakban Autósiskolák) valamint az e vállalkozásokkal kapcsolatban álló és a képzési folyamatban résztvevõ iskolavezetõkre, szakoktatókra terjed ki.
 2. Az Etikai Kódex normáit sértõ, azzal ellentétes belsõ (társasági vagy vállalkozói) szabályozás nem megengedett.

III. Általános irányelvek

 1. Az üzleti tisztességbe ütközõ magatartás akkor is elítélendõ, ha az jogszabályi elõírást nem sért.
 2. A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelõsség szempontjából úgy minõsül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex Autósiskolákra meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.
 3. A járművezetõ-képzésben résztvevõk konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Fõfelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elõ.
 4. Az Etikai Kódex elõírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat "A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe" tartalmazza.

IV. Általános követelmények

 1. A képzési tevékenységet a kölcsönös együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és a tisztességes verseny elvének megfelelõen kell folytatni, és figyelemmel kell lenni az általánosan elfogadott szakmai szokásokra.
 2. A járművezetõ-képzésben résztvevõk elsõdleges kötelessége, hogy a tanulók részére magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak
 3. Az Autósiskola jogellenes cselekmény folytatását nem tűrheti meg. Amennyiben az eljárás során érintetté válik, köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni.
 4. A beiskolázási és a képzési folyamatban a tanulók közötti semmilyen megkülönböztetés, vagy elõny biztosítása nem megengedett.

III. Általános irányelvek

 1. Az üzleti tisztességbe ütközõ magatartás akkor is elítélendõ, ha az jogszabályi elõírást nem sért.
 2. A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelõsség szempontjából úgy minõsül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex Autósiskolákra meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.
 3. A járművezetõ-képzésben résztvevõk konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Fõfelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elõ.
 4. Az Etikai Kódex elõírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat "A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe" tartalmazza.

V. Autósiskolák egymás közötti viszonya

 1. A szolgáltatás jellege megköveteli, hogy az autósiskolák hivatalos érintkezései során kölcsönösen legyenek segítõkészek és elõzékenyek egymás iránt, becsüljék egymás munkáját.
 2. A tanuló áthelyezõ szándékos visszatartásával, a kért vizsgahely indokolatlan fenntartásával a tanuló, az oktató vagy a másik autósiskola nem kerülhet hátrányos helyzetbe.
 3. Vitás kérdések rendezése
 4. Ha két vagy több Autósiskolának vitája keletkezik egymással, akkor elsõsorban az illetékes területi kamara etikai bizottságának közreműködését indokolt igénybe venni.
 5. Az üzleti titok védelme
 6. Az üzleti titok jogosulatlan megszerezése és felhasználása, mással való közlése nem megengedett.
 7. Különösen etikátlan magatartásnak minõsül:
  1. más Autósiskola által beiskolázott tanulók névsorának megszerzése a saját ügyfélkör bõvítése céljából;
  2. a másik képzõszerv képzési- módszereinek, terveinek, adatainak, technológiájának illegális megszerzése és annak saját célokra való felhasználása;
  3. ha a szakoktató több autósiskolánál is szerzõdéses jogviszonyban van és az egyik autósiskoláról adatokat, terveket, elképzeléseket stb. szolgáltat ki a másik autósiskolának.
 8. A jó hírnév védelme
  1. Az Autósiskolák egymás jó hírnevét semmilyen módon nem sérthetik meg, tilos jogellenes vagy etikátlan magatartással más Autósiskolának vagy szakoktatónak hátrányt okozni.
  2. Hírnév- illetve hitelrontásnak minõsül különösen:
   • más Autósiskola tevékenységére vonatkozó, azt rossz színben feltüntetõ vagy működését veszélyeztetõ valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;
   • más oktató személyére, tevékenységére, magánéletére vonatkozó, õt rossz színben feltüntetõ, valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;
   • más Autósiskolára tevékenységének körülményeire, az általa nyújtott szolgáltatás színvonalára vonatkozó sértõ, lekicsinylõ állítás;
   • más Autósiskola valamely tevékenységének megszűnésére, más vállalkozással való üzleti kapcsolatra, egyesülésre, vagy a tulajdonos személyének megváltozására vonatkozó alaptalan állítás.
 9. Szakmai szolidaritás
 10. Autósiskolát ért jogellenes, illetve etikátlan támadás esetén a többi Autósiskola köteles a szakmai szolidaritás elve szerint eljárni, lehetõségei szerint közreműködni a való tények megismertetése, az erkölcsi és jogi elégtétel érdekében.
 11. Az etikus reklám követelményei
  1. Az Autósiskola hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. A tájékoztatás a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza.
  2. Helytelenítendõ a túlzó reklám, amely a Autósiskola által nyújtott elõnyöket, lehetõségeket a valóságosnál lényegesen jobb színben tünteti fel.
  3. Nem megengedhetõ a más autósiskolával, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztõ, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történõ reklámozás. Nem megengedett különbözõ kedvezményeket, vagy ingyenes szolgáltatást megtévesztõ módon hirdetni.
  4. Tisztességtelen az magatartás, ha a reklámtevékenységben meghirdetett szolgáltatást, színvonalat, kedvezményeket az Autósiskola nem, vagy csak részben biztosítja.
 12. Az autósiskola helyiségeinek állapota
  1. Az autósiskola külsõ és belsõ képének, berendezésének felszerelésének, közvetlen környezetének meg kell felelni az elõírt jogszabályi követelményeknek.
  2. Rendkívül fontos, hogy a tanulókkal közvetlen kapcsolatba kerülõ berendezések, taneszközök és szerszámok kifogástalan, sérülésmentes és megfelelõ esztétikai állapotúak legyenek.
  3. Külön figyelmet kell fordítani a munkavédelmi elõírások betartására, a balesetek megelõzésére, az oktatás helyszíneinek (tantermek, tanpályák, tanműhelyek, és a vizes mellékhelyiségek WC, mosdó stb.) folyamatos tisztántartására.
 13. Az autósiskolák által közösen használt tanpályák rendje
  1. A tanpályát üzemeltetõ Autósiskola köteles a pályát oktatásra alkalmas állapotban a vele szerzõdéses viszonyban álló Autósiskolák rendelkezésre bocsátani és a tanpálya használati rendjét írásban szabályozni.
  2. a bérlõ Autósiskola köteles a tanpályát rendeltetésszerűen használni és a vonatkozó elõírásokat maradéktalanul betartani és az oktatóival, tanulóival betartatni.
  3. a szakoktató a másik szakoktatót nem korlátozhatja a munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el, köteles viszont a tapasztalt rendbontást az iskolavezetõjének haladéktalanul jelenteni, aki jogosult és köteles a szükséges intézkedést megtenni.

VI. Ügyfélszolgálat

 1. A tanulóval (ügyféllel) való bánásmód, viselkedés, kultúra
  1. Az autósiskola valamennyi munkatársának megjelenése, öltözete mindig ápolt, tiszta legyen. Ajánlott a kitûzõ viselése.
  2. Az ügyintézõ az ügyfél megszólításánál, az ügyintézés során és a távozásakor mindvégig legyen udvarias, tapintatos, figyelmes, elõzékeny. A tanulókkal szembeni türelmetlen, agresszív, fölényes, kioktató fellépés megengedhetetlen.
  3. Az ügyintézõ törekedjen az ügyfél igényeinek minél alaposabb megismerésére. Álljon rendelkezésre, és szükség esetén adjon tanácsot az igényelt tanfolyam vagy szolgáltatás kiválasztásában. Ismertesse a beiskolázás feltételeit, adjon korrekt tájékoztatást a képzés menetérõl és az esetleges különleges kívánság teljesíthetõségérõl.
  4. Az ügyfelek tájékoztatását minden esetben azonos színvonalon kell biztosítani.
  5. Az ügyfél megtévesztésével, vagy hiányos információ közlésével a tanfolyam elvégzésére történõ ösztönzése nem megengedett.
  6. Az Autósiskola kínálata kizárólag olyan tanfolyamokat és szolgáltatásokat tartalmazzon, amelyek teljesítésére, szervezésére jogosult.
 2. Vitás kérdések rendezése
  1. Az Autósiskola és az ügyfél közötti vita esetén az Autósiskolának törekedni kell a vitás kérdés mindkét felet kielégítõ gyors, és a képzés rendjét, menetét nem zavaró megoldására. Ennek eredménytelensége esetén indokolt az illetékes területi kamara mellett mûködõ Békéltetõ Testület közremûködését igénybe venni.
  2. Mindez nem korlátozza az Autósiskolának azon lehetõségét, hogy az iskola rendjének fenntartása, ideértve a munkavállalókat és más tanulókat ért sérelmeket is, illetve jogainak érvényesítése érdekében a rendelkezésére álló, valamennyi törvényes eszközt igénybe vegye.
  3. Amennyiben az ügyfél a Autósiskola bármely cselekménye miatt panasszal kíván élni, fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ezt a vállalási feltételekben felsorolt helyeken teheti meg.
  4. Az ügyfelet erõszakkal, fenyegetéssel vagy más módon megakadályozni az illetékes szervezetekhez fordulásban, nem megengedett.
  5. Amennyiben az Autósiskola az ügyfelet ért kárért a felelõsségét elismeri, törekedjék a jogos, illetve méltányos kárigény mielõbbi kiegyenlítésére.
 3. A fizetési kötelezettség
  1. A tanfolyam vagy az igényelt szolgáltatás díját és az ellenszolgáltatás kifizetésének módját a vállalási feltételekben kell rögzíteni.
  2. A tandíj beszedése céljából mindennemû erõszak alkalmazása, illetve az önbíráskodás tilos.
  3. Amennyiben az ügyfél a fizetést vagy a nyilatkozattételt megtagadja a jogos igény érvényesítésére bírósághoz lehet fordulni.
 4. Tájékoztatás a tanfolyami díjakról
  1. A tanfolyami árakat jól látható helyeken ki kell függeszteni az ügyfélszolgálati irodában és részleteiben fel kell tüntetni a tanulónak átadott írásos tájékoztatóban.
  2. A szolgáltatás árairól a jogszabályból fakadó kötelezettségen túl is minden segítséget meg kell adni az ügyfélnek.
   Fizetés, számlaadás
 5. Fizetés, számlaadás
  1. A szolgáltatás díját kizárólag az Autósiskola ügyfélszolgálati irodában nyitva tartási idõben szabad befizetni és errõl minden esetben nyugtát, vagy számlát kell adni.
  2. Pótóra vásárlás esetén hasonló módon kell eljárni.
  3. Az oktatás (szolgáltatás) befejezésével, az ügyfél kérésére, a szolgáltatásról számlát kell kiállítani, amennyiben a részletfizetésekrõl korábban csak nyugtá(ka)t kapott.
  4. A képzés befejeztével az elszámolást minden esetben - az ügyfél külön kérése nélkül is - el kell készíteni, oly módon, hogy az, az igénybe vett szolgáltatást tételesen részletezve, olvashatóan és helyesen tartalmazza.
  5. Kézzel írott összeadás esetén ajánlott az összeadás helyességének kontrollálása. Kérésére az ügyfelet segíteni kell az elszámolás áttekintésében, ellenõrzésében.
 6. A hálapénz (borravaló)
  • Nem megengedett a hálapénzt igényelni vagy arra az ügyféllel történõ beszélgetéskor, bármely módon utalást, célzást tenni, és fõleg kikényszeríteni.

VII. Az autósiskola és az ügyfél viszonya

 1. Az autósiskola és a tanuló kapcsolatának alapdokumentuma a "Vállalkozási feltételek", melynek a vonatkozó rendeletben elõírt minden részletre ki kell terjedni, és a tanulónak át kell adni. A tanulónak ez alapján kell döntenie, melyik autósiskola a legmegfelelõbb számára. A tanuló jelentkezésekor ezen túlmenõen részletes tájékoztatást kell adni szóban a tanfolyam menetérõl és a várható valamennyi költségrõl ( pl. orvosi vizsgálat, okmánybélyeg, vizsgadíjak, eü. vizsga stb. )
 2. A "Vállalkozási feltételek"- és a "Tanulószerzõdés"-tõl eltérõ és abban nem szereplõ egyéb követelményeket támasztani a tanulóval szemben tisztességtelen és etikátlan.
 3. Az Autósiskola tartsa tiszteletben az ügyfél személyiségi jogait, és legyen tekintettel az érdekeire. Részére adjon meg minden olyan információt, amely az eredményes felkészüléséhez szükséges.

VIII. Autósiskola és a közlekedési hatóság közötti viszony

 1. Az Autósiskola törekedjék arra, hogy munkájával, magatartásával erõsítse a Közlekedési Felügyelet szakmai tekintélyét, a vizsgáztatás tisztasága iránti bizalmat.
 2. Az Autósiskola feladata, hogy munkájával és magatartásával ne okozzon zavart a hatóság szakmai tevékenységében.
 3. Az autósiskola adja meg a Közlekedési Felügyeletek munkatársainak az elvi alapokon nyugvó tiszteletet. (Az alapelv az, hogy a hatóság képviselõinek - szakfelügyelõknek, vizsgabiztosoknak stb. a tiszteletet akkor is adjuk meg, ha mi azt tõlük esetleg nem kapnánk meg. Különösen fontos ez a tanuló jelenlétében.)

IX. Az autósiskola és a szakoktató viszonya

 1. A szakoktatóval szembeni követelmények:
  1. Fellépése, megjelenése legyen határozott.
  2. Külseje legyen kulturált, ápolt és gondozott. Öltözete feleljen meg a közízlésnek, az évszaknak és az idõjárásnak.
  3. Nem szabad szakadt, piszkos, elhanyagolt ruházatban oktatni. Hangsúlyt kell helyezni a diszkrét, félreértésre okot nem adó öltözetre.
  4. Semmilyen idõjárási körülmények mellett sem megengedett a papucsban vagy a mezítlábasan végzett oktatás ill. vezetés.
  5. Feleljen meg a jogszabályi feltételeknek, rendelkezzen az átlagost meghaladó gépjármûvezetõi szakmai ismeretekkel.
  6. Munkáját minden esetben kipihenten kezdje meg, a munkavégzés során nem állhat alkohol, vagy más - a vezetési, oktatói tevékenységét hátrányosan befolyásoló - szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) hatása alatt.
 2. A szakoktatóval kapcsolatos általános elvek és normák
  1. A szakoktató hivatásának gyakorlásával a közlekedési gondolkodás formálója, jelentõs társadalmi szerepet tölt be a helyes közlekedési magatartás és közlekedési kultúra kialakításában. Ezért a szakoktató a legjobb tudása és lelkiismerete szerint oktassa tanulóját.
  2. Munkája során törekedjen arra, hogy az állampolgárok a közúti közlekedés írott és íratlan szabályaiba vetett bizalmát erõsítse.
  3. Kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletének erõsítésére.
  4. Hivatásbeli kötelessége, hogy ismereteit rendszeresen gyarapítsa a szakirodalom tanulmányozásával és a szervezett szakmai képzéseken, továbbképzéseken.
  5. A szakoktató kötelessége a Közlekedési Fõfelügyelet által meghatározott tanfolyamok tantárgyaira, óraszámaira, a foglalkozások pontos kezdésére, befejezésére a szünetek megtartására és egyéb elõírásaira vonatkozó szabályzatokban foglaltak pontos betartása.
  6. A szakoktató kötelessége, hogy a tanítás során használjon fel minden alkalmat a tanuló tudásának fejlesztésére, a közlekedési szabályok tiszteletben tartására.
 3. A szakoktató és az Autós iskola közötti általános elvek és normák
  1. Az Autósiskola csak szakmai névjegyzékben szereplõ olyan szakoktatót foglalkoztathat, aki a hatályos jogszabály - jelenleg a többszörösen módosított 20/1992 (VII. 21.) KHVM rendelet - szerinti szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik.
  2. Az Autós iskola a foglalkoztatás módjától függetlenül minden esetben köteles a szakoktatóval szerzõdést kötni és azt írásba foglalni.
  3. Az elméleti szakoktató feladata a képzésre átadott tanfolyami hallgatók csoportos képzése.
  4. A gyakorlati szakoktató feladata a képzésben részt vevõ tanfolyami hallgatók egyéni képzése. A saját oktató jármûvel rendelkezõ szakoktató ennek megvalósítása érdekében köteles a jogszabályban elõírt, a tevékenység végzésére vonatkozó személyi és tárgyi feltételekrõl gondoskodni és az oktató jármûvére, valamint a tanulókra is kiterjedõ biztosítást kötni. Ennek esetleges elmulasztásából bekövetkezõ károkozásért teljes felelõsséggel tartozik.
  5. A szakoktató személyes munkavégzése kötelezõ, azt harmadik személynek nem adhatja át.
  6. Tan- és a vizsgadíjat a tanulók az Autósiskolának fizetik és nyugtával, számlával vagy a csekk feladóvevényével igazolják a szakoktató felé a díj befizetését. A szakoktató a tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt nem vehet át.
  7. A szakoktató a tevékenységet a jogszabályok szerint és a tõle elvárható szakértelemmel köteles végezni. Vezetésre történõ beosztása feleljen meg a hallgatók igényeinek. Felelõs a tematika betartásáért, a tanulók eredményes képzéséért, a vezetési óradíj befizetésének ellenõrzéséért, a képzéssel összefüggõ nyomtatványok valóságnak megfelelõ kitöltéséért valamint a tanulókkal kapcsolatos adatok, információk megõrzéséért.
  8. Szakoktató a teljesítményével a tárgyhónapot követõ elsõ három munkanap valamelyikéjén az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon számol el. A jogviszonyban foglalkoztatottak kifizetése is ezek alapján történik. A vállalkozóként oktató, egyeztetést követõen az igazolt órákról számlát állít ki, melyet a megbízó Autósiskola 3 munkanapon belül egyenlít ki.
 4. Különösen etikátlan magatartásnak minõsül:
  1. Ha az Autósiskola nem ad számlát, vagy nyugtát a tanulónak a tandíj átvételérõl.
  2. Ha a szakoktató tanulótól tandíj vagy vizsgadíj címén pénzt vesz át, azzal az Autósiskolánál nem számol el, és sajátjaként kezeli.
  3. Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órákat az erre a célra rendszeresített okmányokon nem tünteti fel, különösen akkor, ha a tanulótól ezért pénzt vesz át, és sajátjaként kezeli.
  4. Ha a szakoktató a tanulónak leadott vezetési órát bármilyen jogcímen megrövidítette és azt nem pótolta, ugyanakkor az Autós iskola felé azt teljes értékû oktatott órának elszámolta.
  5. Ha az Autósiskola nem a rendeletekben meghatározott bér és üzemeltetési költségeket fizeti meg az oktatónak.
  6. Ha a szakoktató nem a szerzõdésben meghatározott jármûvel oktat és ugyanakkor az Autósiskola felé a szerzõdésben szereplõ jármû üzemeltetési költségét számolja el.
  7. Ha az Autósiskola és/vagy a szakoktató az érvényben lévõ szabályok megkerülésével, kijátszásával becsapják, megrövidítik a tanulót és/vagy a hatóságokat egyéni haszonszerzés céljából.
 5. A fekete vagy szürke gazdaság minden formája erkölcsileg, etikailag különösen veszélyes a jármûvezetõ- és szakemberképzésre nézve mert lejáratja azt. Nem kíván részt vállalni a közös terhekbõl, a szolgáltatási (oktatási) szint fenntartásából, fejlesztésébõl. Egyéni haszon- vagy elõnyszerzés céljából súlyosan veszélyezteti a tanulók felé nyújtott csökkentett szolgáltatással a közúti közlekedés késõbbi biztonságát, az egészséges közlekedési és társadalmi morál fejlõdését.

X. A szakoktató magatartása az ügyféllel szemben

 1. A szakoktatónak az ügyféllel szemben feltétlenül udvarias és segítõkész magatartást kell tanúsítania.
 2. Különösen megértõnek kell mutatkoznia, és fokozott segítséget kell nyújtani a mozgáskorlátozott, idõsebb, halláskárosult személyeknek és a külföldieknek.
 3. A hangnemet a szakoktató részérõl a maximális udvariasság jellemezze, a köszönés, a megszólítás, a társalgás terén.
 4. Az ügyféllel felesleges beszélgetést kezdeményezni, erõltetni nem illendõ. Az oktatást megfelelõ hangnemben - bizalmaskodás és tolakodás nélkül, alkalmazkodva az ügyfél személyes adottságaihoz - vezesse le a szakoktató.
 5. Mûsorszóró rádiót, magnót, CD-t csak az ügyféllel való elõzetes egyeztetés után szabad mûködtetni.
 6. Az oktató gépkocsiban - oktatás közben - nem szabad sem az oktatónak sem az ügyfélnek dohányozni. Amennyiben az oktató a szünetben sem szeretné, hogy az ügyfél rágyújtson a gépkocsiban, akkor az erre utaló piktogramot helyezze el mûszerfalon és a gépkocsi ablakán.
 7. Az oktatónak az oktatás közben egyéb tevékenységet folytatni tilos! Pl. étkezés, újságolvasás, rejtvényfejtés stb.
 8. Az oktatást tilos bármilyen egyéb tevékenységgel összekapcsolni, pl. személy- vagy áruszállítással, magáncélú utakkal stb.
 9. Tilos különbözõ jármûkategóriák azonos idõben történõ gyakorlati oktatása pl. "A" kategóriás tanulók oktatása "B" kategóriás tanuló oktatása közben. Az 50 perces tanulóórák pontos betartása pedig kötelezõ.
 10. Az oktatónak valamennyi, a tanuló által levezetett órát a vezetési kartonon dokumentálni kell.
 11. Oktatás közben rádiótelefonon telefonhívást kezdeményezni a tanuló(k) jelenlétében csak nagyon fontos esetben szabad. A hívás fogadását a tanuló(k) jelenlétében a lehetõ legrövidebb idõn belül be kell fejezni.
 12. A szakoktató vezetési stílusát a preventív és a defenzív vezetési elv jellemezze. A forgalomban való részvétele ne keltsen félelmet az ügyfélben és a forgalom többi résztvevõiben. Legyen határozott, de ugyanakkor tilos szabálytalanul, erõszakosan közlekedni.
 13. A gépkocsi utasterébe a tanuló által bevitt kézi poggyász felügyeletéért a szakoktató nem felelõs. Ugyanakkor az oktatás végeztével a szakoktatóval szemben elvárás, hogy az utasteret és a csomagteret átvizsgálja, hogy valamelyik tanuló nem felejtett-e valamit a gépkocsiba.
 14. Amennyiben valamilyen tárgyat, vagy értéket talál, akkor haladéktalanul értesítenie kell az Autósiskolát, és ott soron kívül köteles leadni azt.
 15. Szakoktatónak nem megengedett a tanulók között válogatni, azok neme, életkora, jogosítványa, iskolai végzettsége, vagy más szempontok alapján.
 16. A tanfolyamra beiskolázott tanulónak a szakoktató által kezdeményezett befolyásolása nem megengedett, ha azt abból a célból teszi, hogy nála vezessen.
 17. Az ügyfél képzését - kizáró okok hiányában -, a szakoktató köteles elvállalni.
 18. Az ügyfeleket a jelentkezés ill. az átvett vezetési kartonok sorrendjében kell oktatni, kivéve, ha az ügyfél nem a sorrendben a következõ, hanem a szabad kapacitásban hátrább álló szakoktatót választja. Ez utóbbi esetben a többi szakoktatónak nem szabad az ügyfél választását megakadályozni, illetve errõl a kiválasztásról rosszalló véleményt kifejezni.
 19. A szakoktató köteles a képzéssel kapcsolatos adatokat feljegyezni, a tanuló szabadidejéhez igazodó, és vele egyeztetett vezetési tervet készíteni. Annak helyét és idõpontját a tanulóval idõben közölni, és amennyiben szükséges visszakérdezéssel meggyõzõdni arról, hogy jól értette azokat. Célszerû a vezetési tervet a tanulóval aláíratni.
 20. Amikor a gépkocsi a megbeszélt váltási helyre érkezik, a szakoktató a lehetõségekhez képest tegyen meg mindent az oktatási óra eredményes teljesítése érdekében. Pl. a tanuló lakásra érve jelzi megérkezését kaputelefonon stb. Különösen körültekintõen járjon el az elsõ találkozás alkalmával.
 21. Ha a tanuló késik az oktató is 30 percet köteles várni. Amennyiben az oktató igényt tart a neki járó díjazásra, akkor a tervezett teljes vezetési idõt köteles a váltóhelyen kivárni és az idõközben megérkezõ tanuló, vagy az iskolavezetõ rendelkezésre állni. Ha a vezetés az oktató hibájából marad el a tanulót másik idõpontra történõ beosztással kártalanítani kell.
 22. A szakoktató az ügyfélre várakozásnál nem zavarhatja a közúti, illetve a gyalogos forgalmat, mellõznie kell a köznyugalmat zavaró tevékenységet (hangjelzés, hangos rádiózás, a motor túráztatása ...stb.).
 23. A szakoktató nem köteles az oktatást teljesíteni olyan útvonalon, amelyet veszélyesnek tart, vagy amely a gépkocsi állagát veszélyezteti.
 24. Ha az oktató gépkocsival a szakoktató tanuló nélkül közlekedik (magáncélú használat) a "T" betût le kell takarni, vagy le kell hajtani (szerelni).
 25. Az oktatás megtagadásának jogszerû esetei
  A szakoktatónak nem feladata a tanuló kívánságainak kritika nélküli teljesítése. Oktatási kötelezettség nem terheli, ha kétséget kizáróan meg tudja állapítani, hogy:
  1. a tanuló fertõzõ beteg, vagy súlyosan sérült (pl. keze vagy lába be van gipszelve)
  2. ha a tanuló ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll
  3. ha a tanuló garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elõ
  4. ha a tanuló oktatás közben élõ állatot kíván magánál tartani
  5. ha a tanuló ruházatával vagy egyéb módon a tantermet vagy a gépkocsit beszennyezheti
  6. ha a tanuló az elõírt határidõre nem teljesíti a szükséges befizetéseket
  7. ha a tanuló olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a szakoktató kellõ ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés, személyi védelem stb.)
  8. ha a tanuló oktatás közben más idegen személy jelenlétét köti ki
  9. ha az egyes jármûkategóriára elõírt tárgyi feltételek hiányosak
  10. ha az autósiskola által az oktató rendelkezésére bocsátott képzési dokumentumok hiányosak
  11. ha a tanuló kivonja magát az oktató felügyelete alól és a minimális együttmûködési készség sem tapasztalható a részérõl
  Megtagadható a már megkezdett oktatás további teljesítése, ha a kizáró okokra menet közben derül fény.

XI. A szakoktató magatartása a hatósági vizsgán

 1. A szakoktató a vizsga során magatartásával segítse a vizsga sikeres és tisztességes lebonyolítását.
 2. A vizsga során etikátlan minden olyan magatartás, amely a szabályzat szerint nem megengedett, valamint a tanuló vizsgaproduktumát hátrányosan befolyásolja. (pl.: indokolatlan fékezés, kormányzás, megtévesztõ útvonalmegadás, stb.)
 3. Az oktató a vizsgabiztosnak sem anyagi, sem természetbeni juttatást sem más elõnyt nem ajánlhat fel a vizsga sikeres lebonyolítása érdekében.
 4. Az oktató a tanulótól a sikeres vizsga lebonyolítása érdekében semmiféle anyagi vagy természetbeni javakat nem kérhet, nem követelhet. Az egyik legsúlyosabb vétséget követi el, ha visszaél oktatói státuszából adódó helyzetével a tanuló hátrányára.
 5. Ha a vizsga az oktató hibájából hiúsul meg, akkor a vizsgadíjat az oktatónak kell megfizetnie.

XII. Az oktatójármû állapota

 1. Az oktató köteles gondoskodni arról, hogy az általa üzemeltetett oktatójármû sérülésmentes legyen, illetve az esetlegesen keletkezett sérüléseket - a tanulók érdekeinek szem elõtt tartásával - a lehetõ legrövidebb idõ alatt javíttassa meg.
 2. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ gépkocsinak mindenkor kifogástalan mûszaki és esztétikai állapotúnak kell lennie.
 3. Az oktatójármû legyen kívül-belül- az idõjárási viszonyoknak megfelelõen - tiszta, gondozott.
 4. A csomagtérnek tisztának és a gépkocsi mûködtetéséhez, valamint az oktatáshoz szükséges dolgokon kívül üresnek kell lennie.
 5. A gépkocsiban nem szabad elhelyezni a tanulót irritáló, udvariatlan hangnemû tilalmi felszólításokat, politikai és/vagy vallási tartalmú, vagy a közízlést sértõ, szakmailag kifogásolható tárgyakat, reklámokat, hirdetéseket, feliratokat.
 6. Az oktató jármûvön - mint reklámhordozón - reklámot, hirdetést elhelyezni csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen szabad. Az oktatás ideje alatt kizárólag csak annak a képzõszervnek a cégtáblája helyezhetõ el, (az viszont kötelezõen) akinek a tanulóját oktatja.

XIII. A szakoktatóra vonatkozó egyéb magatartási szabályok

 1. A többi szakoktatóval szembeni magatartás
  1. A szakoktatóknak a többi szakoktatóval szemben együttmûködõ, segítõkész és udvarias magatartást kell tanúsítania. Feltétlenül szükséges, hogy a valódi, vagy a vélt sérelem esetén is tartózkodjon a szakoktató a durva szóváltástól, magatartástól, különösen nyilvánosság elõtt.
  2. Az ellenõrzési, illetve szakfelügyeleti jogkörrel felruházott személyekkel szemben udvarias, segítõkész magatartást kell tanúsítani, munkavégzésükben támogatni kell õket.
 2. Szigorúan tilos az oktatónak:
  1. a tanulóval való bizalmaskodás és ebbõl a célból a tanuló testi érintése;
  2. a tanuló átcsábítása másik oktatótól, autósiskolától;
  3. a tanpályát nem rendeltetésszerûen használni;
  4. a vállalkozó (a szakoktató) a másik vállalkozót (szakoktatót) nem korlátozhatja vállalkozásában, munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el;
  5. agresszivitással, erõszakkal fellépni a tanulóval, másik szakoktatóval vagy a hatóság képviselõjével szemben;
  6. a tanuló jelenlétében való vita, rendreutasítás, kioktatás másokkal szemben;
  7. a szakoktató vagy a tanfolyamot szervezõ vállalkozás ismert külsõ jelzéseivel, vagy védjegy oltalomban részesülõ lógóival azonos, vagy az összetéveszthetõségig hasonló jelzések használata;
  8. a tanulók megtévesztése céljából nem létezõ, vagy megszûnt társaság, autósiskola ill. érdekképviseleti tagságra utaló jelzések használata.
 3. Az oktató magatartása hivatalos személlyel szemben
  1. A rendõrség, valamint minden hatósági jogkörben eljáró személlyel szemben határozott, de elõzékeny és udvarias magatartást kell tanúsítani, a hatáskörükben eljáró személyeket intézkedésükben támogatni kell.
  2. A hatósági jogkörben eljáró hivatalos személyek, illetve a megfelelõ jogkörrel felruházott ellenõrök rendelkezéseit, utasításait, amennyiben azok a szakoktató tudomása szerint jogszabályba nem ütköznek, ellenvetés nélkül végre kell hajtani.

XIV. Hatálybalépés és határozati javaslat

 1. A jelen etikai kódexet az MKIK 2002. április 25-én megtartott XIV. Küldöttgyûlése elfogadta és hatályba léptette.

1. számú függelék

 • AZ ETIKAI KÓDEXBEN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK ÉRTELMEZÉSE ÉS MAGYARÁZATA
  Iskolavezetõ: a képzõ szerv tagja vagy alkalmazottja. Szakmai vezetõ, aki a képzés szakmai elõírásainak betartásáért felel. Tevékenységével elsõsorban és döntõen a képzõszerv szakmai munkáját irányítja. Iskolavezetõi névjegyzékben szerepel. Iskolavezetõként egyidejûleg egy képzõ szervnél tevékenykedhet
  Képzõszerv (autósiskola): olyan vállalkozás, szervezeti egység, gazdálkodó szervezet, (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó) aki/amely anyagi ellenszolgáltatás fejében elsõsorban jármûvezetõ és/vagy szaktanfolyami képzést végez, és a képzési szolgáltatásra a felügyelettõl engedélyt kapott.
  Megvesztegetés: jogtalan, ellenérdeket teremtõ részesedés vagy díjazás felajánlása vagy elfogadása.
  Oktató jármû: az oktatás céljára kialakított és felszerelt, esztétikailag és mûszakilag megfelelõ, kulturált szolgáltatást nyújtó képzési célokat szolgáló jármû.
  Szakoktató: a képzõszerv olyan munkatársa, alkalmazottja vagy szerzõdött partnere, aki az iskolavezetõ szakmai irányításával önálló, megfelelõ szintû oktatói munkát végez. Szakoktatói névjegyzékben szerepel.
  Ügyfél (tanuló): az a természetes személy, akivel a képzõszerv beiskolázási szerzõdést kötött, vagy szaktanfolyami képzésre beiskolázta.